ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ (Term of Service)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ (Term of Service)

dDRENTROOM เป็นเว็บไซต์สื่อกลางที่ให้บริการด้านข้อมูลให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเมนท์ บ้านและคอนโด  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถลงประกาศให้เช่า และค้นหาห้องพัก ได้สะดวกรวดเร็วตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ภายใต้การให้บริการของเว็บไซต์ เราจำเป็นต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนั้น กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน และตกลงยอมรับเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์ และลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า ส่วนต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์  เนื้อหา ข้อความ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย และผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและของเว็บไซต์ อันได้แก่ การห้ามมิให้ทำซ้ำ, แก้ไข ดัดแปลง ปลอมแปลง หรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อนำข้อมูลหรือบริการส่วนหนึ่งส่วนใดของทางเว็บไซต์ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ในทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

อีกทั้งการนำข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ยั่วยุ และก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซต์ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก หากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพใดๆโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า dDDRENTROOM.COM เป็นเพียงเว็บไซต์สื่อกลางที่ให้บริการด้านข้อมูลให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเมนท์ บ้านและคอนโด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถลงประกาศให้เช่า และค้นหาห้องพัก อพาร์ทเมนท์เท่านั้น และทางเว็บไซต์ไม่ใช่ตัวแทนหรือหุ้นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลในแต่ละอพาร์เมนท์นั้นๆแต่อย่างใด ซึ่งในการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิด หรือรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น หากแต่เมื่อพบข้อมูลที่มีความผิดพลาดทางเว็บไซต์จะยินดีให้เจ้าของข้อมูลหรือทางเว็บไซต์ จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องทันที

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเว็บไซต์จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาอัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการจากเว็บไซต์

Compare listings

Compare